43
Bedrijven

Bekijk lijstweergave
Aangeboden
Gevraagd

43
Bedrijven

Bedrijfsnummer2169
AdresKelvinstraat 4
Postcode3846BV
Meer info
Bedrijfsnummer2749
AdresMildert 11
Postcode6031SM
Meer info
Bedrijfsnummer2747
AdresAchterweg 11
Postcode3235xa
Meer info
Bedrijfsnummer2745
AdresEverbest 4a
Postcode5741PM
Meer info
Bedrijfsnummer2743
AdresSophiaweg 1B
Postcode4411SK
Meer info
Bedrijfsnummer2727
AdresWeitjesweg 56
Postcode5306XX
Meer info
Bedrijfsnummer168
AdresVestdijk 76
Postcode5091CL
Meer info
Bedrijfsnummer2098
AdresVestdijk 76
Postcode5091CL
Meer info
Bedrijfsnummer2222
AdresAventurijn 220
Postcode3316LB
Meer info
Bedrijfsnummer2285
AdresSteenstraat 5
Postcode5059AH
Meer info
Bedrijfsnummer2716
AdresEverbest 4a
Postcode5741PM
Meer info
Bedrijfsnummer2655
AdresBralstraat 2
Postcode9130
Meer info
Bedrijfsnummer2610
AdresHandelstraat 5
Postcode5961PV
Meer info
Bedrijfsnummer2629
AdresHoge Mauw 580
Postcode2370
Meer info
Bedrijfsnummer884
AdresIsotopenweg 29
Postcode3542AS
Meer info
Bedrijfsnummer377
AdresBovendijk 16
Postcode3648NM
Meer info
Bedrijfsnummer427
AdresCharlotte van Pallandtlaan 20
Postcode2408DC
Meer info
Bedrijfsnummer471
AdresDe Dieze 2
Postcode5684PT
Meer info
Bedrijfsnummer716
AdresHaatlanderdijk 6
Postcode8263AR
Meer info
Bedrijfsnummer885
AdresIsotopenweg 29
Postcode3542AS
Meer info
Bedrijfsnummer1020
AdresLage Haghorst 15
Postcode5089NC
Meer info
Bedrijfsnummer1015
AdresKwelderweg 15
Postcode9979XN
Meer info
Bedrijfsnummer1034
AdresLandsweg 4
Postcode3237KG
Meer info
Bedrijfsnummer1257
AdresNotelstraat 56
Postcode5085EV
Meer info
Bedrijfsnummer1269
AdresOostdorperweg 207
Postcode2241BG
Meer info
Bedrijfsnummer1379
AdresPolstraat 84a
Postcode4261BV
Meer info
Bedrijfsnummer1404
AdresPutstraat 9
Postcode5091TH
Meer info
Bedrijfsnummer1402
AdresProvincialeweg Oost 107B
Postcode2815AD
Meer info
Bedrijfsnummer1422
AdresRembrandtlaan 4
Postcode5462CH
Meer info
Bedrijfsnummer1454
AdresRond Deel 9
Postcode5531AH
Meer info
Bedrijfsnummer1765
AdresWaterpas 124
Postcode2495AT
Meer info
Bedrijfsnummer1772
AdresWeegschaalstraat 3
Postcode5632CW
Meer info
Bedrijfsnummer1774
AdresWeerscheut 14a
Postcode5381GV
Meer info
Bedrijfsnummer1804
AdresWieringenstraat 75
Postcode4817AN
Meer info
Bedrijfsnummer1827
AdresZandstraat 14a
Postcode5066CA
Meer info
Bedrijfsnummer1831
AdresZeilmaker 2
Postcode3861SM
Meer info
Bedrijfsnummer1858
AdresZuidhollandsedijk 195
Postcode5171TM
Meer info
Bedrijfsnummer1882
AdresZandstraat 14A
Postcode5066CA
Meer info
Bedrijfsnummer541
AdresDerde Tochtweg 9b
Postcode2841LM
Meer info
Bedrijfsnummer1125
AdresMeemortel 59
Postcode6021AD
Meer info
Bedrijfsnummer1585
AdresSteenstraat 5
Postcode5059AH
Meer info
Bedrijfsnummer1550
AdresSpacelab 51
Postcode3824MR
Meer info
Bedrijfsnummer384
AdresBredeweg 4
Postcode6562DE
Meer info
Filteren
Bedrijven
Puinrecycling (BRL 2506) (A1)
A1.1 2506 Vaste breker
A1.2 2506 Mobiele breker
Grondbank (BRL 9335) (A2)
A2.1 9335-1 (Individuele partijen grond)
A2.2 9335-2 (Grond uit projecten)
A2.3 9335-4 (Samengestelde grondproducten)
(Water)bodemsaneerder (BRL SIKB 7000) (A3)
A3.1 7000-7001 (Landbodem conventioneel)
A3.2 7000-7002 (Landbodem in-situ)
A3.3 7000-7003 (Waterbodem)
A3.4 7000-7004 (Tijdelijk uitplaatsen)
A3.5 7000-7005 (Graven in en saneren van de bodem)
A3.6 7000-7006 (Landbodem in-situ en grondwater)
A3.7 7000-7007 (Tijdelijke uitname)
Grondverzet (A4)
A4.1 Grondverzet
A4.2 Loonwerk
A4.3 Natte wegenbouw
A4.4 Wegenbouw
A4.5 Aanleg bronbemaling
A4.6 Leggen rioleringen/buizen/pijpleidingen
A4.7 Stratenmaken
A4.8 Leggen kabels ed
Bewerker verontreinigde grond en bagger (BRL SIKB 7500) (A5)
A5.1 7500-7510 Thermisch reinigen
A5.2 7500-7510 Extractief
A5.3 7500-7510 Biologisch
A5.4 7500-7510 Fysisch
A5.5 7500-7510 Koude immobilisati
A5.6 7500-7511 Ontwateren/rijpen
Milieukundige begeleiding (BRL SIKB 6000) (A6)
A6.1 6000-6001 (Landbodem conventioneel)
A6.2 6000-6002 (Landbodem in-situ)
A6.3 6000-6003 (Waterbodem)
A6.4 6000-6005 (Graven in en saneren van de bodem)
A6.5 6000-6006 (Landbodem in-situ en grondwater)
A6.6 6000-6007 (Tijdelijke uitname)
(Asbest) sloop (A7)
A7.1 Asbestverwijdering (SC 530)
A7.2 Asbestinventarisatie (SC 540)
A7.3 Sloop
Vervoeren, Inzamelen, Handelen en Bemiddelen e.d.n (A8)
A8.1 Vervoerder (grond)
A8.2 Inzamelaar (grond)
A8.3 Handelaar (grond)
A8.4 Bemiddelaar (grond)
A8.5 TOP locatie
A8.6 GBT locatie
A8.7 Zandhandel
A8.8 Afvalcontainerverhuur
A8.9 Projectontwikkelaar / Grondmakelaar
Monsterneming (BRL SIKB 1000) (A9)
A9.1 1000-1001 Monsterneming partijkeuringen grond en baggerspecie
Veldwerk (BRL SIKB 2000) (A10)
A10.1 2000-2001 Veldwerk bij grondmonsters
A10.2 2000-2002 Veldwerk bij grondwatermonsters
A10.3 2000-2003 Veldwerk bij waterbodemmonsters
A10.4 2000-2004 Veldwerk bij asbestmonsters in bodem