Terug
2747

Groeneveld Groen Grond Infra

Bedrijfsgegevens
Groeneveld Groen Grond Infra
Achterweg 11
3235xa ROCKANJE
Nederland
0
Partijen op deze locatie

Geen partijen gevonden

Bedrijfsactiviteit(en)
Grondverzet (A4)
 • A4.1 Grondverzet
 • A4.2 Loonwerk
 • A4.3 Natte wegenbouw
 • A4.4 Wegenbouw
 • A4.6 Leggen rioleringen/buizen/pijpleidingen
 • A4.7 Stratenmaken
 • A4.8 Leggen kabels ed
Vervoeren, Inzamelen, Handelen en Bemiddelen e.d.n (A8)
 • A8.1 Vervoerder (grond)
 • A8.2 Inzamelaar (grond)
 • A8.3 Handelaar (grond)
 • A8.4 Bemiddelaar (grond)
 • A8.8 Afvalcontainerverhuur