Voorwaarden

Algemene voorwaarden GRONDBANKONLINE
& Privacyverklaring (AVG)

Klik hier voor ‘Algemene voorwaarden GRONDBANKONLINE’
Klik hier voor ‘Privacyverklaring (AVG)’

Regels voor iedereen

GRONDBANKONLINE is een platform.
GRONDBANKONLINE functioneert als een marktplaats voor grond, bagger en recyclinggranulaat waar kopers en verkopers hun product kunnen aanbieden.
GRONDBANKONLINE is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan GRONDBANKONLINE dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de aangeboden producten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van verkopers en de bevoegdheid van kopers en dergelijke.
Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

GRONDBANKONLINE probeert kopers en verkopers met elkaar in contact te brengen of tot overeenstemming te brengen. GRONDBANKONLINE is echter nimmer partij bij de eventuele daadwerkelijke transacties, welke tot stand zijn gekomen door zowel met als zonder gebruikmaking van de website, tussen kopers en verkopers. Als u een geschil hebt, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart GRONDBANKONLINE (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw GRONDBANKONLINE advertentie. GRONDBANKONLINE heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Gebruik van (de inhoud van) de website van GRONDBANKONLINE

GRONDBANKONLINE promoot de GRONDBANKONLINE website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. GRONDBANKONLINE kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van GRONDBANKONLINE of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van GRONDBANKONLINE, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is niet toegestaan om (hyperlinks naar) GRONDBANKONLINE advertenties op uw site weer te geven. RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke online media) zijn wel toegestaan tot een maximum van 100 advertenties. Indien het totale aantal advertenties dat op uw site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op uw site verwijzen meer dan 100 bedraagt, zal uw gebruik hiervan verondersteld worden in strijd te zijn met deze beleidsregels, tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van GRONDBANKONLINE.

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels van GRONDBANKONLINE

GRONDBANKONLINE behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van GRONDBANKONLINE in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van GRONDBANKONLINE, onverminderd het recht van GRONDBANKONLINE om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. GRONDBANKONLINE kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):
– verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van het advertentietarief,
– schorsing van het account,

Bindend advies

Geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die GRONDBANKONLINE zelf onderneemt om de aan GRONDBANKONLINE verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van GRONDBANKONLINE, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de gebruiksvoorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien u of GRONDBANKONLINE een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,-.

Regels voor het plaatsen van een advertentie

Algemeen

 • U dient de keuze en invulvelden (verplicht, vrij) zo volledig mogelijk in te vullen. U mag alleen advertenties plaatsen in het Nederlands.
 • De advertentie wordt direct na aanmelden en ontvangst van de betaling geplaatst.
 • Heeft u uw product verkocht of aangekocht? Dan verzoeken wij u vriendelijk om  dit middels e-mail aan ons te bevestigen, zodat wij de advertentie kunnen verwijderen.
 • Het is niet toegestaan advertenties op GRONDBANKONLINE te plaatsen anders dan door GRONDBANKONLINE aangegeven.
 • Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url.
 • Uw advertentie blijft maximaal de hiervoor geldende aanmeldingsperiode op GRONDBANKONLINE staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings)voorwaarden is voldaan.
 • U kunt de advertentie na het aflopen van de hiervoor geldende aanmeldingsperiode nogmaals aanmelden op GRONDBANKONLINE.
 • Uw aanmelding wordt automatisch na het aflopen van de hiervoor geldende aanmeldingsperiode op GRONDBANKONLINE verwijderd.
 • Indien u een betaalde advertentie plaatst, die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd en vindt er geen restitutie plaats van het advertentietarief.
 • U bent, ook bij niet (tijdig) contact en of overeenstemming, voor het geleverde een bedrag (incl. BTW) verschuldigd aan GRONDBANKONLINE.

Eigendomsrechten

 • Producten van derden mogen niet worden verkocht of aangeboden zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 • Vergelijkingen en misleidende teksten
 • Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee u adverteert.
 • Advertenties en producten die verboden zijn volgens de wet of de GRONDBANKONLINE beleidsregels zijn niet toegestaan.
 • Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.
 • Verkopers kunnen PayPal, creditcards zoals Mastercard/Visa/Amex/Discover, bankpassen en elektronische online bankbetalingen accepteren als betalingsmethode voor aankopen op GRONDBANKONLINE. Verkopers kunnen ook overschrijvingen van bank naar bank (vaak gewoon bekend als overschrijvingen), overschrijving van contante betalingen per bank en de online postwisselservice BidPay aanbieden als betalingsmethode. Verkopers kunnen remboursbetalingen accepteren of mensen contant voor hun aankoop laten betalen bij persoonlijke transacties. Verkopers kunnen cheques op naam, postwissels (waaronder BidPay), kascheques, gewaarmerkte cheques en andere converteerbare instrumenten accepteren.
 • Verkopers mogen kopers niet verzoeken contant geld op te sturen. Verkopers mogen kopers niet vragen contant geld te sturen via contante overboekingsservices (overboekingsservices die niet zijn gelieerd aan een bank) zoals Western Union of MoneyGram. Verkopers mogen niet verzoeken om betalingen via Greenzap.com of e-gold. Verkopers mogen evenmin verzoeken om betalingen door het overdragen van tegoeden van een vooruitbetaalde creditcard of bankpas.
 • Omzetbelasting: GRONDBANKONLINE brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen.

Betalingsbeleid

Voor het geleverde bent u een bedrag (incl. BTW) verschuldigd aan GRONDBANKONLINE.

De facturering geschiedt direct na levering en het totaalbedrag wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, direct na facturering middels éénmalige automatische incasso in één keer of in meerdere keren van uw rekening afgeschreven.

Reclamatie dient te geschieden schriftelijk binnen 8 dagen na factuurdatum.

De betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering. Indien de betaling van het geleverde niet (tijdig) door GRONDBANKONLINE kan worden geïncasseerd of wordt ontvangen behoudt GRONDBANKONLINE zich het recht om het geleverde ongedaan te maken en het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren.

Na de ontvangst van betaling van het verschuldigde bedrag op de aangegeven wijze, zal dit door GRONDBANKONLINE worden bevestigd.

U bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens GRONDBANKONLINE na te komen.

 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is GRONDBANKONLINE gerechtigd het totaal bedrag middels éénmalige automatische incasso in één keer of in meerdere keren van uw rekening af te schrijven.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is GRONDBANKONLINE gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Deze rente bent u enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling.
 • Indien GRONDBANKONLINE genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarvoor door u aan GRONDBANKONLINE worden vergoed.

Verboden of verdachte producten

GRONDBANKONLINE probeert kopers en verkopers met elkaar in contact te brengen of tot overeenstemming te brengen. Daadwerkelijke koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de GRONDBANKONLINE om plaats en GRONDBANKONLINE is hierbij niet betrokken. De (ver)koop van producten via GRONDBANKONLINE is in beginsel toegestaan mits de handel hierin niet is verboden door (inter)nationale wet- en regelgeving en mits zij niet voorkomen op onze lijst van verboden objecten en diensten. U dient zelf te controleren of u het object mag aanbieden of (ver)kopen. Als gebruiker van GRONDBANKONLINE bent u uiteindelijk zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde producten wettelijk is toegestaan.

Onjuist product

Indien er sprake is van een product, welke niet voldoet aan de schriftelijk overeengekomen specificaties, dient de koper dit binnen 8 dagen na ontvangst te melden aan de verkoper.
Het product dient hierbij ten alle tijden in dezelfde toestand te blijven zoals is afgeleverd en door de koper is ontvangen en mag nimmer worden toegepast, verwerkt en of veranderd van eigenschap en of samenstelling.